Regulamin udziału w imprezie w trakcie pandemii SARS-CoV-2

§1
Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas wydarzenia Craft Beer
    Camp organizowanych przez Browar Gzub w Annopolu w trakcie
    epidemii SARS-CoV-2.
  2. Osoby przebywające na terenie wydarzenia/imprezy podlegają
    przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu.
  3. Wejście i przebywanie osób na terenie wydarzenia/imprezy
    oznacza bezwzględną akceptację Regulaminu.
  4. Uczestnik wydarzenia/imprezy w zamkniętym pomieszczeniu
    zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia przy
    wejściu na imprezę (załącznik nr 1), że uczestnik, według swojej
    najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na
    kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Uczestnik
    proszony jest o podanie danych kontaktowych (nr telefonu, e-mail)
    co umożliwia łatwy kontakt z nim po zakończeniu
    wydarzenia/imprezy w sytuacji, gdy służby sanitarne ustalą, że
    osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu i będą
    prowadziły dochodzenie epidemiologiczne.
  5. Organizator podczas przebiegu imprezy zbiera dane osobowe
    uczestników w celu przekazania listy uczestników imprezy do
    Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie
    Wielkopolskiej w przypadku stwierdzenia, że uczestnik imprezy to
    osoba zakażona wirusem SARS-CoV-2.
  6. Ww. dane uczestnika imprezy są zbierane zgodnie z zaleceniami
    Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wytycznymi
    Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego
    Inspektoratu Sanitarnego – na wypadek wykrycia, że osoba
    zakażona wirusem SARS-CoV-2 brała udział w
    wydarzeniu/imprezie plenerowej.
  7. Dane osobowe uczestnika imprezy będą przetwarzane przez
    osobę upoważnioną – pracownika browaru Gzub, który jest
    Administratorem przetwarzającym je z najwyższą starannością i na
    zasadach opisanych w ustawie Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10
    maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i będą
    przechowywane przez osobę upoważnioną przez okres 14 dni od
    dnia, w którym rozpoczęła się impreza.
  8. Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do poleceń
    organizatora.
  9. Liczba uczestników w wydarzeniu organizowanego przez browar
    Gzub jest ograniczona i zależy od powierzchni miejsca, w którym
    odbywa się wydarzenie.
  10. Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy w
    przypadku braku wolnych miejsc

§2
Zasady organizacji widowni

Udział uczestników/widzów w imprezie plenerowej jest
dopuszczalny pod warunkiem:
a. zakrywania ust i nosa maseczką/przyłbicą lub innym
środkiem ochrony osobistej;
b. zachowania dystansu 2 metrów w oczekiwaniu na wejście na
imprezę, w kolejkach do punktów gastronomicznych oraz do
kasy festiwalowej;
c. braku objawów choroby: podwyższona temperatura, kaszel,
katar, duszności itp.
d. dezynfekcji rąk przy wejściu na imprezę;
e. zachowania dystansu 1,5-2 m na terenie imprezy;
f. respektowanie wydzielonych stref, umożliwiających
zachowanie dystansu społecznego z artystami;
g. wchodzenia i wychodzenia na/z imprezy tylko oznaczonymi
przejściami z zachowaniem dystansu;
h. wyrzucania zużytych środków ochrony osobistej do
dedykowanych pojemników;
i. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas
wydarzeń plenerowych, zwrócenie uwagi na dystans
społeczny, dotykanie powierzchni wspólnych oraz o częste
dezynfekowanie dłoni.
j. Osoby chore lub z jakimikolwiek objawami chorobowymi
prosimy o pozostanie w domach.Browar Gzub umożliwia chętnym do udziału w imprezie
plenerowej/wydarzeniu możliwość zakupu maseczek ochronnych.
a. Browar Gzub umożliwia chętnym do udziału w imprezie
plenerowej/wydarzeniu możliwość zakupu maseczek
ochronnych.
b. dostosowania się do zaleceń pracowników, osób
obsługujących imprezę i służb porządkowych.


§ 3


Osoby uczestniczące w imprezach plenerowych organizowanych
przez browar Gzub zobowiązują są postępować zgodnie z opisanymi
w niniejszym Regulaminie zasadami.