REGULAMIN IMPREZY

Regulamin udziału w imprezie w trakcie pandemii SARS-CoV-2

§1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas wydarzenia Craft Beer Camp organizowanych przez Browar Gzub w Annopolu w trakcie epidemii SARS-CoV-2.
  2. Osoby przebywające na terenie wydarzenia/imprezy podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu.
  3. Wejście i przebywanie osób na terenie wydarzenia/imprezy oznacza bezwzględną akceptację Regulaminu.
  4. Uczestnik wydarzenia/imprezy w zamkniętym pomieszczeniu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę (załącznik nr 1), że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Uczestnik proszony jest o podanie danych kontaktowych (nr telefonu, e-mail) co umożliwia łatwy kontakt z nim po zakończeniu wydarzenia/imprezy w sytuacji, gdy służby sanitarne ustalą, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu i będą prowadziły dochodzenie epidemiologiczne.
  5. Organizator podczas przebiegu imprezy zbiera dane osobowe uczestników w celu przekazania listy uczestników imprezy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej w przypadku stwierdzenia, że uczestnik imprezy to osoba zakażona wirusem SARS-CoV-2.
  6. Ww. dane uczestnika imprezy są zbierane zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego – na wypadek wykrycia, że osoba zakażona wirusem SARS-CoV-2 brała udział w wydarzeniu/imprezie plenerowej.
  7. Dane osobowe uczestnika imprezy będą przetwarzane przez osobę upoważnioną – pracownika browaru Gzub, który jest Administratorem przetwarzającym je z najwyższą starannością i na zasadach opisanych w ustawie Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i będą przechowywane przez osobę upoważnioną przez okres 14 dni od dnia, w którym rozpoczęła się impreza.
  8. Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do poleceń organizatora.
  9. Liczba uczestników w wydarzeniu organizowanego przez browar Gzub jest ograniczona i zależy od powierzchni miejsca, w którym odbywa się wydarzenie.
  10. Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy w przypadku braku wolnych miejsc

§2 Zasady organizacji widowni

Udział uczestników/widzów w imprezie plenerowej jest dopuszczalny pod warunkiem: a. zakrywania ust i nosa maseczką/przyłbicą lub innym środkiem ochrony osobistej; b. zachowania dystansu 2 metrów w oczekiwaniu na wejście na imprezę, w kolejkach do punktów gastronomicznych oraz do kasy festiwalowej; c. braku objawów choroby: podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności itp. d. dezynfekcji rąk przy wejściu na imprezę; e. zachowania dystansu 1,5-2 m na terenie imprezy; f. respektowanie wydzielonych stref, umożliwiających zachowanie dystansu społecznego z artystami; g. wchodzenia i wychodzenia na/z imprezy tylko oznaczonymi przejściami z zachowaniem dystansu; h. wyrzucania zużytych środków ochrony osobistej do dedykowanych pojemników; i. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wydarzeń plenerowych, zwrócenie uwagi na dystans społeczny, dotykanie powierzchni wspólnych oraz o częste dezynfekowanie dłoni. j. Osoby chore lub z jakimikolwiek objawami chorobowymi prosimy o pozostanie w domach.Browar Gzub umożliwia chętnym do udziału w imprezie plenerowej/wydarzeniu możliwość zakupu maseczek ochronnych. a. Browar Gzub umożliwia chętnym do udziału w imprezie plenerowej/wydarzeniu możliwość zakupu maseczek ochronnych. b. dostosowania się do zaleceń pracowników, osób obsługujących imprezę i służb porządkowych.

§ 3

Osoby uczestniczące w imprezach plenerowych organizowanych przez browar Gzub zobowiązują są postępować zgodnie z opisanymi w niniejszym Regulaminie zasadami.
Z wyrazami szacunku,
załoga Craft Beer Camp

Dodaj komentarz